MIGRATION FEATURES OF COPPER AND ZINC IN SOILS AND THEIR PHYTOTOXICITY

Author(s): 
List of sections: 
Chemical science - Open specialized section
Mounth / Year: 
2016, April
Issue of the journal: 
8
Pages: 
25-31
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
U.D.C. 550.424 + 632.95.024
Abstract: 

Features of copper and zinc migration in various types of soil depending on mechanical and physico-chemical properties of soil are experimentally modelled and considered in the study. Quantitative indicators of copper and zinc potential phytotoxicity, such as namely germination energy, simultaneous germination and duration of the test plants are defined. It was found that joint effect of copper and zinc is manifested both in inhibition of lettuce growth and determined, above all, by the nature of contamination, soil properties and biological specificity of the test plants.

Keywords: 
copper, zinc, galvanic sludge, soil, biological test culture
References: 

1. Kasimov A.M. Problemy obrazovaniya i nakopleniya promyshlennykh otkhodov v Ukraine [Problems of formation and accumulation of industrial wastes in Ukraine]., A.M. Kasimov, Ye.Ye. i dr. Ekologiya i promyshlennost' [Ecology and Industry]. – 2011., No. 1., pp. 65-69.
2. Datsenko V.V. Opredeleniye toksicheskikh svoystv ingrediyentov promyshlennykh gal'vanicheskikh otkhodov [Determination of the toxic properties of ingredients of industrial electroplating wastes] V.V. Datsenko Ekologiya i promyshlennost'. [Ecology and Industry]. – 2012., No. 2., pp. 102-106.
3. Datsenko V.V. Geokhimicheskiye osobennosti gorodskikh pochvennykh pokrovov [Geochemical characteristics of urban soil covers]., V.V. Datsenko, YU.V. Svashenko, E.B. Khobotova Voronezhskiy nauchno-tekhnicheskiy vestnik [Voronezh Science and Technology Bulletin] – 2014., No. 3 (9)., pp. 18-29.
4. Datsenko V.V. Vliyaniye gal'vanoshlama na raspredeleniye tyazhelykh metallov v pochvakh [Effect of the galvanic sludge on the distribution of heavy metals in soils]., V.V. Datsenko., Problemi okhoroni navkolishn'ogo prirodnogo seredovishcha ta yekologíchnoí̈ bezpeki: zb. nauk. prats' [The problems of environmental protection and ecological safety: Collection of scientific papers]., UkrNDÍEP [USRIEP]. – Kharkiv., Rayder, 2014. Issue. ХХХVI., pp. 205-220.
5. Datsenko V.V. Migratsiya tyazhelykh metallov iz gal'vanoshlamov v pochvu [The migration of heavy metals from the galvanic sludge to soil]., V.V. Datsenko, Yu.V. Svashenko., Ekonomika v promyshlennosti [Economy in the industry]. – 2015., No. 2., pp. 35-41.
6. Datsenko V.V. Evaluation of heavy metal complex phytotoxicity., V.V. Datsenko, N.L. Khimenko., Eurasian J Soil Sci. – 2016. – 5 (3)., pp. 249-254.
7. Ol'khovich O.P., Musíênko M.M. Fítoíndikatsíya ta fítomonítoring [Phytoindication and Phytomonitoring]. – Kií̈v., Fítosotsíotsentr, 2005. – 64 p.
8. Gladkov Ye.A. Otsenka kompleksnoy fitotoksichnosti tyazhelykh metallov i opredeleniye oriyentirovochno dopustimykh kontsentratsiy dlya tsinka i medi [Assessment of complex phytotoxicity of heavy metals and determination of approximate permissible concentrations for zinc and copper]., Ye.A. Gladkov., Sel'skokhozyaystvennaya biologiya [Agricultural Biology]. – 2010., No. 6., pp. 94-99.