Anastasiya Bebiya

Full name: 
Anastasiya Bebiya
E-mail: 
m_boronenko@ugrasu.ru
Country: 
Russia
Address: 
Khanty-Mansiysk
Place of employment: 
Ugra State University
Academic degree, position: 
Student