Viktor Novikov

Full name: 
Viktor Novikov
E-mail: 
feodorov@tsu.tmb.ru
Country: 
Russia
Address: 
Tyumen
Place of employment: 
Tyumen State University
Academic degree, position: 
Student